dnes je 18.7.2024

Input:

26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění účinném k 1.12.2017

č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění účinném k 1.12.2017
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000
o veřejných dražbách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 22 odst. 1 písm. f), § 46 odst. 1 písm. g)
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 62 odst. 1 a odst. 2
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 60 odst. 2 písm. b)
nález ÚS
181/2005 Sb.
(k 10.5.2005)
ruší § 36 odst. 2
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 10 odst. 2 vkládá slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 5 mění odst. 2
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 53 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 546/2006 Sb.
 
 
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 62 mění odst. 1 a 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 3, § 22 odst. 1 písm. e), § 46 odst. 1 písm. f)
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 22 odst. 1 písm.f)
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 6
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2, § 36 odst. 1, § 46 odst. 1 písm. g); vkládá nový § 16a; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 60 odst. 2 písm. d)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16a; vkládá nový § 46b
167/2015 Sb.
(k 16.7.2015)
mění § 14 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. g); nové přechodné ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 odst. 5
51/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 2 písm. e), § 6 odst. 6, § 8 odst. 1, § 19 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 25 odst. 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 16a odst. 3
291/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 36 odst. 3, § 45 odst. 1, § 59, § 60 odst. 2 písm. a)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání,
b)  navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby,
c)  účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,
d)  dražební jistotou zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě,
e)  dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 odst. 1); jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek, příslušný orgán státní správy nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
f)  licitátorem fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě,
g)  vyvoláním licitátorem přednesené prohlášení nebo datová zpráva licitátora o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek,
h)  zahájením dražby prohlášení licitátora, že zahajuje dražbu, není-li dále stanoveno jinak,
i)  podáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou s výjimkou elektronické dražby, kdy nabídka účastníka se realizuje doručením datové zprávy,
j)  příklepem úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v elektronické dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek doručovaných datovou zprávou a následném zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese, kde je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení dražby všem účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,
k)  vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep,
l)  výtěžkem dražby cena dosažená vydražením a její případné příslušenství,
m)  náklady dražby odměna dražebníka a náklady účelně
Nahrávám...
Nahrávám...