dnes je 18.6.2024

Input:

221/2006 Sb., Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění účinném k 28.12.2018

č. 221/2006 Sb., Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění účinném k 28.12.2018
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
286/2018 Sb.
(k 28.12.2018)
mění název zákona, § 1; vkládá nový § 5a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo”) a k ochraně obchodního tajemství2) .
§ 2
Osoby oprávněné vymáhat práva
(1)  Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu2) užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále jen „oprávněná osoba”).
(2)  Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.
§ 3
Právo na informace
(1)  Oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě,
a)  která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo
b)  která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo
c)  o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo
d)  která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb,

informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.
(2)  Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.
(3)  Informace obsahují
a)  jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo,
b)  údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby.
(4)  Ustanovením odstavců 1 a 2
Nahrávám...
Nahrávám...