dnes je 18.7.2024

Input:

185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 15. května 2001
o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 2 a § 68 odst. 1 vkládá a nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 14 odst. 4 a vkládá v § 72 odst. 1 písm. r), v § 78 odst. 2 písm. u) a v § 79 odst. 1 písm. j)
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 82 odst. 2 nahrazuje slova
314/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění celkem 33 novelizačních bodů
314/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 37b odst. 2 a § 78 odst. 2; vkládá v § 37b odst. 1 písm. h) a v § 37c odst. 1 písm. j)
314/2006 Sb.
(k 1.4.2007)
mění § 12 odst. 3; vkládá § 33a, § 33b a v § 79 odst. 4 písm. e)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37n odst. 2 a § 49 odst. 3
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 82 vkládá odst. 3; nová přechodná ustanovení
34/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění celkem 39 novelizačních bodů
34/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
nabývá účinnosti § 24 odst. 1 písm. d)
383/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14, § 18, § 36, § 37 odst. 3, § 37b odst. 1, § 37e, § 37k, § 66 odst. 2 a § 76
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
v § 2 odst. 1 mění písm. i) a ruší odst. 3; mění § 76 odst. 1 písm. g); vkládá přílohu č. 9
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 2 a položku Q11 v příloze č. 1
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 7 odst. 3 a vkládá nový § 7a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 6, § 37i odst. 3 písm. a) a b); vkládá nový § 71a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17a odst. 6, § 47 odst. 1 a 2, § 68 odst. 1
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá v § 76 odst. 1 písm. j)
297/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění; celkem 20 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 37d
154/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
31/2011 Sb.
(k 18.2.2011)
mění § 1, § 3 odst. 8, § 21 odst. 1 písm. f), § 37a odst. 2, 5 a 6
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 82 odst. 3
264/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění § 37e odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 76 odst. 3
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 81 odst. 3
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 37g, § 37h, § 37j, § 37k, § 37o a v příloze č. 7 bod č. 4; vkládá nový § 37p; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 31e odst. 2 písm. b)
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
mění § 82 odst. 2
169/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá nové § 38a a 38b
169/2013 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 223/2015 Sb.
169/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší slova v § 37e odst. 7
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 37d odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2, § 20, § 24 odst. 1, § 66 odst. 2, § 76 a § 81
184/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění, nová přechodná ustanovení
184/2014 Sb.
(k 1.6.2015)
vkládá § 37s a mění § 72
229/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 78 odst. 4 písm. b; nové přechodné ustanovení
229/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17, § 21, § 45 odst. 3 a § 73
223/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 6, § 9 odst. 1 a 2, § 39 odst. 3 a 4, § 39 odst. 6 až 10 a 12 a § 40
223/2015 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 32 písm. a) a b) a § 33
223/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 31a odst. 2
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 4 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 1 písm. a), § 77 odst. 11 a 14
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 31e odst. 2 písm. b), § 37i odst. 2, § 38b odst. 2 písm. b), § 38d odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 14, § 72, § 79 a § 82
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 66, § 69 a vkládá v části čtvrté hlavě II nový díl 11
45/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 38a odst. 1
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění 72 odst. 1 písm. s)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b)  práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)  působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a)  odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy61) ,
b)  radioaktivních odpadů5) ,
c)  mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem6) ,
d)  exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce 2 písm. c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62) a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem7) nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví,
e)  nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší51) , oxidu uhličitého zachyceného za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur a uloženého v těchto strukturách v souladu s jiným právním předpisem52) nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou nižší než 100 kilotun,
f)  vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva9) ,
g)  sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62) .
(2)  Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání
a)  s těžebním odpadem9b) ,
b)  s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami10) ,
c)  s vedlejšími produkty živočišného původu6) .
(3)  Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
§ 3
Pojem odpad
(1)  Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
(2)  Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li
Nahrávám...
Nahrávám...