dnes je 18.7.2024

Input:

182/1993 Sb., Zákon o Ústavním soudu, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 182/1993 Sb., Zákon o Ústavním soudu, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 16. června 1993
o Ústavním soudu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
236/1995 Sb.
(k 26.10.1995)
mění
čá. 68/1995/1 Sb.
 
 
77/1998 Sb.
(k 10.5.1998)
mění, doplňuje
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 64 odst. 2 písm. f) - správně písm. g) a odst. 3
48/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění 18 novelizačních bodů
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, v § 30 vkládá nový odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 64 odst. 2, ruší odst. 3
114/2003 Sb.
(k 25.4.2003)
v § 11 odst. 2 vkládá písm. f) a g), mění slova v § 14, § 21 odst. 1, v § 24, § 43 odst. 2 písm. b a v § 57 doplňuje písm. e) a f), mění slova v § 58 odst. 2, v § 71a vkládá písm. c)mění slova v § 71a odst. 2, v části II hlavě II doplňuje oddíl desátý
83/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění 13 novelizačních bodů, též v části druhé hlavě druhé nové znění oddílu osmého
120/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
v § 30 odst. 2 doplňuje slova
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 64 odst. 2 písm. g), h) a i)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 25a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 25a
275/2012 Sb.
(k 8.3.2013)
mění § 43 odst. 2 písm. b), § 97 odst. 1 a 2, § 98 odst. 3, § 101 odst. 1, § 102, § 104 odst. 1, § 105 odst. 1; ruší § 96
404/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8 odst. 1, § 9, § 14, § 40 odst. 2, § 41, § 43 odst. 3, § 44, § 48 odst. 3, § 59 odst. 3, § 59 odst. 6, § 60, § 69, § 72 odst. 3 až 5, § 75 odst. 1, § 119 odst. 1; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 25a
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 25a
173/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 4, § 133 odst. 2, § 141 a § 144 odst. 1; nové přechodné ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá nové § 25b až 25e
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 57, § 58 a § 66
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 25a
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 25a odst. 5
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 61 odst. 2; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 1
Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců.
Předseda a místopředsedové Ústavního soudu
§ 2
Prezident republiky jmenuje ze soudců Ústavního soudu (dále jen „soudce”) předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu.
§ 3
(1)  Předseda Ústavního soudu
a)  zastupuje Ústavní soud navenek,
b)  vykonává správu Ústavního soudu,
c)  svolává zasedání pléna Ústavního soudu (dále jen „plénum”), určuje pořad jeho jednání a řídí jednání,
d)  jmenuje předsedy senátů Ústavního soudu (dále jen „senát”),
e)  plní další úkoly, které mu ukládá zákon.
(2)  Nepřítomného předsedu Ústavního soudu zastupují místopředsedové Ústavního soudu v rozsahu a pořadí stanoveném plénem.
(3)  Předseda Ústavního soudu může se souhlasem pléna pověřit místopředsedy trvalým plněním některých svých úkolů.
Soudci
§ 4
(1)  Funkce soudce je veřejnou funkcí.
(2)  Výkon funkce soudce je neslučitelný s jinou placenou funkcí nebo jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku, činnosti vědecké, pedagogické, literární a umělecké, pokud taková činnost není na újmu funkce soudce, jejího významu a důstojnosti a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost rozhodování Ústavního soudu.
(3)  Výkon funkce soudce je neslučitelný též s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí.
§ 5
Soudce je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem soudcovské funkce. Tato povinnost trvá i po zániku soudcovské funkce.
§ 6
(1)  Prezident republiky si vyžádá od Senátu souhlas ke jmenování soudce.
(2)  Není-li souhlas podle odstavce 1 dán do 60 dnů poté, kdy si jej prezident republiky vyžádal, jen proto, že Senát v uvedené lhůtě o této věci nehlasoval, platí, že k jmenování soudce Senát souhlas dal.
§ 7
(1)  Soudce se může své funkce vzdát prohlášením učiněným osobně do rukou prezidenta republiky. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, může tak učinit prohlášením sepsaným formou notářského zápisu.
(2)  Funkce soudce zaniká dnem následujícím po dni, v němž soudce učinil prohlášení podle odstavce 1 nebo v němž bylo prohlášení podle odstavce 1 prezidentu republiky doručeno.
(3)  Funkce soudce dále zaniká
a)  uplynutím doby, na kterou byl soudcem jmenován,
b)  dnem, kdy soudce přestal být volitelný do Senátu,
c)  dnem právní moci rozsudku, kterým byl soudce odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,
d)  vyhlášením usnesení Ústavního soudu o zániku funkce podle § 144.
(4)  Uvolní-li se místo soudce, protože jeho funkce podle odstavce 3 zanikla, sdělí to předseda Ústavního soudu neprodleně prezidentu republiky.
Asistenti soudců
§ 8
(1)  Každému soudci je jmenován alespoň jeden asistent soudce (dále jen „asistent”) na dobu určitou nepřesahující dobu, na kterou byl jmenován soudce, o jehož asistenta se jedná.
(2)  Asistenta jmenuje a odvolává předseda Ústavního soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná.
§ 9
(1)  Asistentem může být jmenována bezúhonná osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání.
(2)  Asistent se může své funkce vzdát; pracovní poměr asistenta zaniká dnem
Nahrávám...
Nahrávám...