dnes je 18.6.2024

Input:

170/2018 Sb., Zákon o distribuci pojištění a zajištění, ve znění účinném k 29.5.2022

č. 170/2018 Sb., Zákon o distribuci pojištění a zajištění, ve znění účinném k 29.5.2022
ZÁKON
ze dne 26. července 2018
o distribuci pojištění a zajištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
524/2020 Sb.
(k 11.12.2020)
mění § 56 odst. 6, § 120 odst. 6 a § 122 odst. 1
91/2022 Sb.
(k 11.5.2022)
mění § 57 odst. 1 písm. a); nové přechodné ustanovení
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 13, § 48, § 54, § 108 a § 114
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)  práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a
c)  působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování pojištění,
b)  distribucí zajištění poskytování nebo zprostředkování zajištění,
c)  poskytováním pojištění jednání pojistitele vlastním jménem, které spočívá v
1.  nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
2.  předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
3.  provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo
4.  sjednání nebo změně pojištění,
d)  poskytováním zajištění jednání zajistitele vlastním jménem, které spočívá v
1.  nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
2.  předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
3.  provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, nebo
4.  sjednání nebo změně zajištění,
e)  zprostředkováním pojištění jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v
1.  nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
2.  předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
3.  provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění,
4.  sjednání nebo změně pojištění, nebo
5.  pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění,
f)  zprostředkováním zajištění jednání jménem zajistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v
1.  nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
2.  předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
3.  provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění,
4.  sjednání nebo změně zajištění, nebo
5.  pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění,
g)  členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
h)  údaji o osobě
1.  u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno; u fyzické osoby usazené v jiném než členském státě, není-li podle zákona o pobytu cizinců
Nahrávám...
Nahrávám...