dnes je 14.6.2024

Input:

168/1999 Sb., Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 168/1999 Sb., Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění účinném k 1.1.2024
[zrušeno č. 30/2024 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1999
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/1999 Sb.
(k 3.12.1999)
mění
56/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 2 písm. b), § 15 odst. 2, 3, 4 a odst. 9
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 16, vkládá nový § 26a
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, celkem 56 novelizačních bodů,
též pozbývá platnost odst. 3 v § 6, viz č. IV novely
ÚZ 410/2004 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 6 odst. 2 písm. d), § 15 odst. 9 a 10, § 18 odst. 2 písm. h), v § 24 doplňuje odst. 10, v § 24a odst. 1 písm. b) vkládá slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 3 odst. 7, § 16, § 16a, § 18, § 20, § 22, § 25 a § 29, vkládá § 16b, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 24 odst. 3 a § 26 odst. 1
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění 95 novelizačních bodů; vkládá přílohu; nová přechodná ustanovení
137/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 24 odst. 1 a vkládá nový § 24c
ÚZ 267/2008 Sb.
 
 
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 1 písm. c) a ruší část pátou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 28 novelizačních bodů
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16b odst. 7
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. c)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5
160/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 3a a § 6 odst. 4
160/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2; vkládá nové § 23a a § 23b
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
354/2014 Sb.
(k 15.1.2015)
mění § 24; ruší § 24c a přílohu; nová přechodná ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtvrtou
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
vkládá v § 23b odst. 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 16, § 16b; ruší § 16a
293/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1 odst. 1, § 15 odst. 5, § 16 odst. 1, § 23a, § 23b odst. 6 a § 24; vkládá § 4 a § 24c
49/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 18
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15 odst. 12 písm. c)
278/2023 Sb.
(k 20.9.2023)
mění § 18 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví1) a upravuje
a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti”),
b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář”), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak,
a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,
b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace”), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vozidlem
silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus5) ; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,
b) tuzemským vozidlem
vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích9) (dále jen „registrace vozidel”), nebo vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, anebo vozidlo, které bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu [písmeno l)], je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno,
c) cizozemským vozidlem
vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání mimo území České republiky, anebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky,
d) pojistitelem
pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu10) oprávněna provozovat na území
Nahrávám...
Nahrávám...