dnes je 17.7.2024

Input:

121/2008 Sb., Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 121/2008 Sb., Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 19. března 2008
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
7/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
mění v § 10 odst. 1 písm. a)
183/2009 Sb.
(k 26.6.2009)
mění § 4 odst. 2
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 16 odst. 1
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 1, § 11; nová přechodná ustanovení
163/2013 Sb.
(k 6.7.2013)
mění § 10 odst. 1 a § 23 až 25; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
224/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 11
293/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 5, § 8, § 9, § 13, § 17 odst. 2; vkládá § 11; ruší § 10 a § 27
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 11 písm. c)
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12 a § 16
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
vkládá v § 11 písm. o)
165/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 16 odst. 1 písm. a)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI A VYŠŠÍ ÚŘEDNÍCI STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Vyšší soudní úředník je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony soudu, které jsou mu svěřeny v občanském soudním řízení, v soudním řízení správním, v trestním řízení a v jiné činnosti soudu.
(2)  Vyšší úředník státního zastupitelství je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony, které jsou mu svěřeny v trestním řízení, na úseku netrestní působnosti státního zastupitelství a podílet se na dalších činnostech státního zastupitelství.
§ 2
(1)  Vyšším soudním úředníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků. Ukončené vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole nebo úspěšně ukončené studium vyšších úředníků státního zastupitelství nahrazuje studium vyšších soudních úředníků.
(2)  Vyšším úředníkem státního zastupitelství může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně ukončil studium vyšších úředníků státního zastupitelství. Ukončené vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole nebo úspěšně ukončené studium vyšších soudních úředníků nahrazuje studium vyšších úředníků státního zastupitelství.
(3)  Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem práce u soudu nebo státního zastupitelství anebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, ledaže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen.
§ 3
Vyšší soudní úředník a vyšší úředník státního zastupitelství je povinen vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem a s pokyny, které mu udělil příslušný předseda senátu nebo samosoudce (dále jen „předseda senátu”) nebo státní zástupce.
HLAVA II
ROZSAH ČINNOSTI VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ
§ 4
(1)  Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu v rámci soudního oddělení, do kterého byl zařazen, na základě rozvrhu práce1) .
(2)  Rozvrh práce určuje, ve kterých věcech, typech řízení a při jaké činnosti soudu vyšší soudní úředník provádí jednotlivé úkony na základě pověření nebo bez pověření předsedou senátu, a který předseda senátu je oprávněn pověření udělit.
§ 5
Předseda senátu je oprávněn dát vyššímu soudnímu úředníkovi písemně pokyn, jak má být úkon proveden. Pověření k provedení jednotlivého úkonu a pokyn předsedy senátu jsou pro vyššího soudního úředníka závazné a předseda senátu dohlíží na to, aby byl úkon proveden řádně a včas.
§ 6
(1)  Vyšší soudní úředník je vyloučen z provedení
Nahrávám...
Nahrávám...