dnes je 15.7.2024

Input:

112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, ve znění účinném k 1.5.2020

č. 112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, ve znění účinném k 1.5.2020
ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění část čtvrtou a § 33
nález ÚS
8/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
ruší § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2, část ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) a písm. c)
nález ÚS
8/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3
256/2019 Sb.
(k 1.11.2019)
mění § 3, § 5, § 8, § 9, § 11, § 12, § 17, § 18, § 19, § 20; nová přechodná ustanovení
256/2019 Sb.
(k 1.2.2020)
mění v části druhé nadpis hlavy III a v hlavě IV nadpis dílu 1, § 13 odst. 1, § 16 a § 29 odst. 1 písm. d); vkládá § 11a a § 15a
256/2019 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 9, § 17, § 25, § 26, § 27, § 31; vkládá v části druhé hlavě IV dílu 3 nový oddíl 3; ruší § 37
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.
§ 2
Výkon působnosti
(1)  Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.
(2)  Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.
ČÁST DRUHÁ
EVIDENCE TRŽEB
HLAVA I
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§ 3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1)  Subjektem evidence tržeb je poplatník
a)  daně z příjmů fyzických osob a
b)  daně z příjmů právnických osob.
(2)  Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka uskutečněné na území České republiky.
HLAVA II
EVIDOVANÁ TRŽBA
§ 4
Vymezení evidované tržby
(1)  Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.
(2)  Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je
a)  určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
b)  následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.
§ 5
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a)  v hotovosti,
b)  prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
c)  šekem,
d)  směnkou,
e)  v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
f)  započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
§ 6
Rozhodný příjem
(1)  Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1.  není předmětem daně z příjmů,
2.  je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
3.  podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
b)  u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
1.  není předmětem daně z příjmů,
2.  je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3.  podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
4.  podléhá dani ze samostatného základu daně.
(2)  Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.
(3)  Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.
§ 7
Storno a opravy
Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, použijí se ustanovení týkající se evidence
Nahrávám...
Nahrávám...