dnes je 18.7.2024

Input:

111/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 111/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 29. května 2018,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Čl. I
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1pro oblast zájezdů a spojených cestovních služeb a upravuje
a)  podmínky jejich nabízení, prodeje a zprostředkování,
b)  rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku cestovní kanceláře a
c)  výkon státní správy v oblasti cestovního ruchu.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo spojené cestovní služby
a)  na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh,
b)  jejichž nabízení, prodej nebo zprostředkování není činností vykonávanou podnikatelským způsobem, nebo
c)  zakoupené osobou na základě rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s její obchodní činností, podnikáním nebo povoláním.
(3)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro výkon některých dalších činností v oblasti cestovního ruchu.


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.”.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
2. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1d, které včetně nadpisů znějí:
㤠1a
Typy služeb cestovního ruchu
Službou cestovního ruchu je
a)  doprava zákazníka,
b)  ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c)  nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d)  jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.
§ 1b
Zájezd
(1)  Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud
a)  soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o
Nahrávám...
Nahrávám...