dnes je 18.5.2024

Input:

102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění účinném k 1.11.2011

č. 102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění účinném k 1.11.2011
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. února 1992,
kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
vypouští § 12
126/1998 Sb.
(k 8.6.1998)
vypouští § 7 odst. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 14
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
ruší § 13 včetně pozn. č. 9)
132/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
ruší část druhou
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST OBCÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BYTOVÉ NÁHRADY
§ 1
(1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu,1) může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.2)
(2) O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů.
§ 2
(1) Obec zajišťuje náhradu tím, že navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví, anebo tím, že uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.3)
(2) Zajišťování bytové náhrady patří do samostatné působnosti obcí.
§ 3
(1) Obec určí pořadí žádostí o bytovou náhradu podle naléhavosti. Obec podle místních podmínek přednostně zajišťuje bytové náhrady v případě výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 písm. a) zákona č. 509/1991 Sb.
(2) Obec může stanovit pro určení pořadí podrobnější kritéria obecně závaznou vyhláškou.4)
§ 4
O tom, že je zajištěna bytová náhrada, která je způsobilá k nastěhování a k řádnému užívání, vydá obec tomu, kdo o bytovou náhradu žádal, potvrzení.
§ 5
Obec, v níž je vyklizovaný byt, může zajistit bytovou náhradu v jiné obci na základě dohody s touto obcí jen za podmínek stanovených v § 711 odst. 1 písm. c) a d) a § 712 odst. 2 občanského zákoníku.
§ 6
(1) Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou výpovědí před uplynutím sjednané doby, má nájemce právo na bytovou náhradu v rozsahu jako při zániku nájmu bytu.
(2) Právo na bytovou náhradu má nájemce v případě uvedeném v odstavci 1 jen na dobu, na kterou byl nájem původně sjednán.
(3) Zanikne-li nájem bytu sjednaný na dobu určitou delší deseti let uplynutím této doby, má nájemce právo na bytovou náhradu, pokud po uzavření nájemní smlouvy nastanou na jeho straně takové
Nahrávám...
Nahrávám...