dnes je 18.7.2024

Input:

101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
v § 29 se doplňuje odst. 4
177/2001 Sb.
(k 31.5.2001)
mění (28 novelizačních bodů)
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
vkládá § 17a, mění § 30
107/2002 Sb.
(k 20.3.2002)
v § 3 odst. 6 doplňuje písm. f)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 3 odst. 6 písm. d)
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší slova v § 2 odst. 2, v § 29 odst. 1 ruší písm. e)a odst. 4
439/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění (48 novelizačních bodů)
439/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 39 doplňuje odst. 2, nové znění hlavy VIII (§ 44 až 46)
480/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 2 na konci textu odst. 2 doplňuje slova
ÚZ 525/2004 Sb.
 
 
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 30 odst. 4 a 5 ruší slova „další plat”
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 37 písm. c) nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 46 odst. 7 nahrazuje slovo
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 9 písm. f) vkládá slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 9 písm. f) vkládá slova
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 29a
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 2, § 4, § 9,§ 13, § 29
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
52/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění v části první nadpis hlavy VII a § 46 odst. 4; vkládá nový § 44a a § 45a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 16 odst. 2 písm. a) a § 29a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 46 odst. 7
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 9 písm. c) a § 27 odst. 3 písm. g)
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 písm. h), § 21, § 45
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16, § 33 odst. 3, § 37, § 38, § 40, § 44 a § 45; vkládá nový § 40a; ruší § 39, § 41, § 42 a § 43
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 2 odst. 2, § 29, § 30, § 32
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 3 odst. 6 zákona
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 29, § 45, § 45a, § 46
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon v souladu s právem Evropské unie1) , mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
§ 2
(1)  Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen „Úřad”).
(2)  Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1) , mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
(3)  Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.
§ 3
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.
(2)  Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(4)  Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.
(5)  Tento zákon se dále vztahuje na zpracování osobních údajů,
a)  jestliže se právní řád České republiky použije přednostně na základě mezinárodního práva veřejného, i když správce není usazen na území České republiky,
b)  jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie, provádí zpracování na území České republiky a nejedná se pouze o předání osobních údajů přes území Evropské unie; v tomto případě je správce povinen zmocnit postupem podle § 6 na území České republiky zpracovatele.

Jestliže zpracování provádí správce prostřednictvím svých organizačních jednotek umístěných na území Evropské unie, musí zajistit, že tyto organizační jednotky budou zpracovávat osobní údaje v souladu s národním právem příslušného členského státu Evropské unie.
(6)  Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění
a)  bezpečnosti České republiky,4)
b)  obrany České republiky,5)
c)  veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,6)
d)  předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,7)
e)  významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,8)
f)  významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření,9)
g)  výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech c), d), e) a f)10) ,
h)  činností spojených se
Nahrávám...
Nahrávám...